23. Kādas trīs lietas valda sirdī tam, kas paļaujas vienīgi uz Dievu?Rakstu Burtiskā Nozīme – Lutera izpratnē [-03]

Ir kāds Lutera apzīmējums, kas pamatots viņa paša Vormsā izteiktajā apliecinājumā, kurš visprecīzāk izsaka lietas būtību: Luters ir bijis cilvēks, kura sirdsapziņa ir pilnīgi Svēto Rakstu gūstā. Viņš bija pārliecināts par velna realitāti nevis kādas viduslaiku māņticības ietekmē, bet gan tādēļ, ka šo realitāt atklāj Raksti. Šī paša iemesla – Rakstu liecības dēļ – Lutera teoloģijā cilvēks ir atklāts kā bezcerīgs grēcinieks un tādā veidā vecā Hansa siksnai un smagajai rokai šeit slavas lauri tiek liegti.

Šī iemesla dēļ Lutera izpratnei par Svētajiem Rakstiem būtu jāpievērš īpaša vērība. Šajā plašajā tēmā būtu īpaši izdalāmi vairāki būtiski jautājumi:

Lasīt tālāk »Prasība pēc svētā skūpsta

Kur vien Jaunajā Derībā tiek pieprasīts svēto skūpsts (Rom.16:16; 1.Kor.16:20; 2.Kor.13:12; 1.Tes.5:26; 1.Pēt.5:14), “miera skūpsts”, tiek domāts vēlākais Vakarēdienu ievadošais “miera sveiciens”.

Prasība pēc svētā skūpsta

Lasīt tālāk »


Patiesais bīskapa amata pienākums

“Ganiet Dieva ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā, ne piespiesti, bet labprātīgi, kā Dievs to grib, nedz arī negodīgas peļņas dēļ, bet no sirds.” {1.Pēt.5:2]

Patiesais bīskapa amata pienākums

Lasīt tālāk »


Ticības ļaudis

Ja mēs vēlamies izprast to, kas ir kristīga dzīve un kā tā izpaužas, tad mums ir jāpaskaidro vārds “ticība”.

Ticības ļaudis

Lasīt tālāk »


Dieva vārda pārdomās dalies ar citiem

Nelasi Bībeli tikai pats sev, bet savās Dieva vārda pārdomās dalies ar citiem, jo nereti tas sirdij dos divkāršu spēku, tu darīsi labu citiem un kalposi saviem tuvākajiem.

Dieva vārda pārdomās dalies ar citiem

Lasīt tālāk »


Kristietība seno vēsturnieku skatījumā

Mēs neko īpašu nezinām par prokurora Poncija Pilāta saraksti ar imperatoru. Kaut arī Justīns Martirs, rakstīdams ap 150.gadu, piemin dažus šādus “dokumentus”, nekad nekas nav atrasts. Korespondence starp Jūdejas pārvaldnieku un romiešu valdnieku nav pieejama. Savukārt daži Romas rakstnieki un vēsturnieki savos rakstos ir pieminējuši atsevišķus pirmos kristiešus.

Kristietība seno vēsturnieku skatījumā

Lasīt tālāk »